Nobita, Shizuka and Doraemon

Nobita, Shizuka and Doraemon | Doraemon