Barb plays the guitar

Barb plays the guitar | Trolls World Tour